Simulatiivinen kieli- ja kulttuuriseikkailu. Kielellisen viestinnän superimmersio. Kielikasvatuksen tueksi. Osaamisen dokumentoinnin ja arvioinnin helpottamiseksi. Tutkimusperustaisesti – tutkimuksen edistämiseksi.

Kieliprofilointi

Käyttäjäkohtainen kieliprofilointi tehdään LangPerformLab (LPL)- käyttäjätilin perustamisen yhteydessä. Palvelun käyttäjä syöttää käyttäjätilinsä pohjaksi tietoja omasta kielenoppimisestaan, kielitaitonsa laajuudesta ja tasosta sekä eri kielten käytöstään arkipäivän viestinnän eri yhteyksissä. Tämän kielenoppimistietoisuutta edistävän sekä ulkoista arviointia tukevan toimenpiteen tuloksena syntyy yksilökohtainen, oppimisprosessin edetessä muokattavissa oleva kieliprofiili osaksi LPL- käyttäjätiliä

Kielisimulaatiot

LangPerform- kielisimulaatiot mahdollistavat kielellisen ”superimmersion”. Ne siirtävät kielenkäyttäjän autenttisenomaisiin, arkielämän erilaisille viestintäkonteksteille tyypillisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielenkäyttäjä pääsee hyödyntämään ja harjoittamaan kielivalmiuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti muodollisissa ja epämuodollisissa asiayhteyksissä, erilaisia ajanmukaisia viestintävälineitä käyttäen. LangPerform- kielisimulaatiot keskittyvät kielellisen toimijuuden tukemiseen, kehittämiseen ja dokumentointiin – myös muodollista kielenhallintaa painottavissa tehtäväkokonaisuuksissa. Kielisimulaatioissa kielenhallintaa ja viestintävalmiuksia dokumentoidaan tilanteissa, joita varten institutionaalinen kielikoulutus kielenkäyttäjiä viime kädessä valmentaa.

Itsearviointi

Simulaatiosuoritusten itse-/vertaisarviointi
Itse- ja vertaisarvioinnin merkityksestä oppimisen tukena puhutaan paljon myös kielikasvatuksen yhteyksissä. Huomattavasti harvinaisempia ovat toimintamallit, jotka myös käytännössä mahdollistavat arvioinnin toivotulla tavalla ja tarkkuudella, ajasta ja paikasta riippumatta – ja mukaan lukien myös vieraan kielen suullisen tuottamisen osataidot. Ensisijaisesti juuri kielenhallinnan dokumentoinnin ja arvioinnin tarkoituksiin kehitetyssä LangPerformLab- kielisimulaatiolaboratoriossa itse- ja vertaisarviointi on ollut yksi keskeinen osa-alue aina vuoden 2007 ensimmäisistä prototyypeistä lähtien.

Arviointi ja palaute

Ulkoinen arviointi ja palaute
Itse- ja vertaisarvioinnin tapaan mahdollisuudet simulaatiosuoritusten yksilö- ja yksityiskohtaiseen ulkoiseen arviointiin, analysointiin ja kommentointiin ovat olleet LangPerform- simulaatiokonseptin keskeinen osa-alue kehittämistyön alkuvaiheista lähtien. Tähänastisen kehitystyön aikana LangPerformLab- arviointi-instrumentteja on hyödynnetty ulkoisen arvioinnin osa-alueella paitsi opettaja-oppilas/-opiskelija- yhteistyössä myös nk. meta-evaluoinnissa (vrt. ”arvioinnin arviointi”) ja kielitaidon arvioinnin yhteneväisyyttä kansainvälisesti tarkastelevien tutkimushankkeiden puitteissa – ajasta ja paikasta riippumatta.

LPL 4 U

LangPerformLab for you – räätälöityjä kielisimulaatiokokonaisuuksia sekä simulaatioita hyödyntäviä dokumentointi-, tutkimus- ja arviointipalveluja juuri sinun tai yhteisösi tarpeisiin.

LangPerformLab:ista on moneksi. Kerro ideastasi täällä, niin teemme sinulle ehdotuksen sen toteuttamiseksi.

LP – The story so far.

LangPerform- kielisimulaatiokonsepti on monivuotisen tutkimus- ja kehitystyön tulos.
Täällä pääset tutustumaan LangPerform- simulaatiokonseptin tähänastisiin kehitysvaiheisiin.

crealang. research & innovation

Pajakatu 11

FIN-33100 Tampere

ID: FI2639328-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook

twitter

youtube

© crealang. research & innovation 2018