EVALANG

 

Monimuotomediat suullisen kielitaidon dokumentoinnin ja arvioinnin tukena

 
<style type="text/css"><!-- [et_pb_line_break_holder] -->.n_luelisaa.closed:after {content:"\";}<!-- [et_pb_line_break_holder] -->.n_luelisaa.opened:after{content:"\\\\\\\\\\\\\\\\32";}<!-- [et_pb_line_break_holder] --></style><!-- [et_pb_line_break_holder] --><!-- [et_pb_line_break_holder] --><script type="text/javascript"><!-- [et_pb_line_break_holder] --> jQuery(document).ready(function() {<!-- [et_pb_line_break_holder] -->// Hide the div<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('#luelisaa').hide();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('.n_luelisaa').click(function(e){<!-- [et_pb_line_break_holder] -->e.preventDefault();jQuery("#luelisaa").slideToggle();<!-- [et_pb_line_break_holder] -->jQuery('n_luelisaa').toggleClass('opened closed');<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] -->});<!-- [et_pb_line_break_holder] --></script>

EVALANG on toiminnallinen ja vuorovaikutteinen täydennyskoulutusohjelma, jonka työkaluina käytetään suullisen kielitaidon harjoittamiseen, dokumentointiin ja arviointiin soveltuvia internetpohjaisia monimuotomedioita. Koulutuksen tavoitteena on tukea ja kehittää kieltenopettajien valmiuksia erityisesti suullisen kielitaidon dokumentointiin ja arviointiin liittyvissä kysymyksissä.
Opettajien lisäksi keskeisessä asemassa EVALANG- koulutuksessa myös itse opiskelijat, jotka pääsevät ohjelman kuluessa paitsi ”simulaatiomatkailemaan”, myös kehittämään mm. itsearviontitaitojaan.

I EVALANG - INTRO:

Koulutuksen ensimmäinen vaihe toimii johdantona paitsi itse koulutussisältöihin, myös uudenlaiseen täydennyskoulutusmuotoon. Perinteisestä täydennyskoulutusmallista poiketen EVALANG- koulutuksen painopiste on koulutuspäivien ulkopuolisessa, omaan opetukseen integroitavassa työskentelyssä.

Ensimmäisen lähikoulutuspäivän aikana esitellään koulutuksessa käytettävät työkalut ja niiden taustat sekä perehdytetään osallistujat työkalujen käyttöön ja koulutuskokonaisuuden työskentelytapoihin. Koulutuksen keskiössä on erityisesti suullisen kielitaidon omaksumista erilaisissa oppimisympäristöissä tarkastelleen väitöstutkimuksen pohjalta syntynyt teknologiapohjainen kielisimulaatiokonsepti LangPerform.

Monimediaiset tietokonesimulaatiot ja niiden käyttöön kehitetyt tietoverkkopohjaiset dokumentointi- ja arviointijärjestelmät tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia kielenopetuksen ja -oppimisen sekä kielitaidon testauksen ja arvioinnin tarkoituksiin. Koulutuksessa näitä mahdollisuuksia sovelletaan käytäntöön oman opetuksen puitteissa ja analysoidaan samalla konseptin eri ulottuvuuksia ja potentiaalia kieltenopetuksen sekä kielitaidon testauksen ja arvioinnin yleisten kehityslinjojen näkökulmasta.

Kielisimulaatiot mahdollistavat nk. kvasiautenttisen kielellisen toiminnan kohdekielisissä ympäristöissä. Tietoverkkopohjainen arviointiympäristö puolestaan avaa uudenlaisia mahdollisuuksia yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen mukaiseen kielitaidon arviointiin. Tietokonesimulaatioiden käytännön kokeilut koostuvat neljästä eri työvaiheesta: a) yksilöllinen kieliprofiilin laadinta b) osallistuminen elokuvapohjaisiin tietokonesimulaatioihin, c) simulaatiosuoritusten itse- ja vertaisarviointi simulaatioiden käyttöä varten räätälöidyn tietoverkkopohjaisen analysointi- ja arviointilaboratorion avulla, sekä d) opiskelijoiden simulaatiosuoritusten ulkoinen arviointi (opettaja), palaute ja kommentointi kokonaisvaltaisen ja yksilöllisen kielitaitoprofiloinnin mukaisesti.

II EVALANG- EXPERIMENT:

Koulutuskokonaisuuden toisessa vaiheessa osallistujat soveltavat simulatiivisia monimuotomedioita käytäntöön omavalintaisissa opetusryhmissään. Jotta itsenäiset työvaiheet sujuisivat mahdollisimman mutkattomasti, kielisimulaatioiden käyttöönottoa helpottavat tuki- ja ohjemateriaalit toimitetaan osallistujille hyvissä ajoin ennen koulutusjakson alkua.

Koulutuskokonaisuudessa käytettävät kielisimulaatiot on räätälöity vastaamaan lukiokoulutuksen opetussuunnitelmaperusteiden mukaisia kurssisisältöjä. Näin ollen koulutusmateriaaleja voi hyödyntää opetuksessa kurssikohtaisen arvioinnin konkreettisina apuvälineinä. EVALANG- ohjelmassa osallistujat valitsevat opetusryhmistään vähintään kymmenen opiskelijaa, joiden kohdalla simulaatiokokeiluihin kuuluvien työvaiheiden suorittamiseen kiinnitetään erityistä huomiota.

Ennen kielisimulaation suorittamista opiskelija laatii itsestään simulaatiokonseptin mukaisen sähköisen kielenoppijaprofiilin. Profiili koostuu henkilökohtaisesta kielenoppimisbiografiasta, kielenkäyttäjän omasta arviosta hänen kokonaiskielitaidostaan sekä määrällisestä ja laadullisesta kartoituksesta eri kielten käytöstä erityisesti myös koulun ulkopuolisissa yhteyksissä. Eurooppalaisen kielisalkun toiminta- ja hyödyntämisperiaatteisiin nojautuva profilointi mahdollistaa kielenoppimishistorian kokonaisvaltaisen huomioinnin mm. kielitaidon analysoinnin ja arvioinnin yhteydessä. Kielenoppimisprosessin edetessä kielenoppija vahvistaa kielitietoisuuttaan ja kielenoppimistietoisuuttaan juuri mm. profiiliaan muokaten ja päivittäen.

Kielenoppijaprofiilin laatimisen jälkeen opiskelija siirtyy suorittamaan valitsemaansa videopohjaista tietokonesimulaatiota. EVALANG- ohjelmassa käytettävät materiaalit simuloivat ”elävän elämän” kielenkäyttötilanteita sekä epämuodollista että muodollista kielenhallintaa vaativissa yhteyksissä. Simulaatioissa opiskelijat pääsevät käyttämään kohdekieltä aidontuntuisissa, erilaisiin asiayhteyksiin sijoittuvissa tilanteissa, jotka yhdessä muodostavat kehyskertomuksellisia, elokuvamaisia kokonaisuuksia.

III EVALANG-EVALUATION:

Koulutuskokonaisuuden kolmas vaihe koostuu simulaatiosuoritusten itse-, vertais-, ja ulkoisesta arvioinnista internetpohjaisen arviointijärjestelmän (LangPerformLab) avulla. Ajasta ja paikasta riippumaton arviointijärjestelmä mahdollistaa kielitaidon dokumentoinnin, testauksen ja arvioinnin systemaattisena ja käytännöllisenä jatkumona. Lisäksi arviointiympäristö avaa uudenlaisia mahdollisuuksia kielitaidon arvioinnin yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen arkipäivänläheiseen soveltamiseen.

Opiskelijan osallistuttua kielitaitosimulaatioon hänen suorituksensa tallentuu automaattisesti verkkopohjaiseen arviointijärjestelmään. Järjestelmään kirjautumalla opiskelija pääsee tarkastelemaan suorituksiaan sekä arvioimaan niitä yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotasokuvauksia ja asteikkoja hyödyntäen joko heti simulaation suorittamisen jälkeen tai myöhemmin hänelle sopivana ajankohtana.


Halutessaan opiskelija voi myös kommentoida suoritustaan sanallisesti. Opiskelijan suorittama itsearviointi mahdollisine lisäkommentteineen tallentuu tietokantaan, josta sitä voidaan myöhemmin tarkastella tietoverkon välityksellä. Tietoverkkopohjaisen arviointilaboratorion toimintojen ansiosta arvioija pääsee kielenoppijan suorituksen ulkoisen arvioinnin yhteydessä tarkastelemaan paitsi varsinaista kielisuoritusta aineistoineen myös kielenoppijan laatimaa oppijaprofiilia sekä testisuorituksen itsearvioinnin tuloksia. Näitä tietoja hyödyntäen arvioija antaa yksityiskohtaisesti oman tehtäväkohtaisen arvionsa testisuorituksesta.

Myös ulkoinen arviointi perustuu yhteisen eurooppalaisen viitekehyksen taitotaso kuvauksiin ja -asteikkoihin. Lisäksi suoritusta voidaan ulkoisen arvioinnin yhteydessä kommentoida sanallisesti. Ulkoisen arvioinnin tulosten sekä mahdollisten lisä kommenttien ja -palautteen tallennuttua tietokantaan kielenoppija saa sähköisesti tiedon arviointiprosessin päättymisestä ja voi tutustua saamaansa arvioon verkkopohjaisen arviointijärjestelmän välityksellä.

IV EVALANG-REPORT:

Koulutuskokonaisuuden aikana opiskelija- ja opettajaosallistujat antavat palautetta koulutuksessa käytetyn materiaalin sisällöistä. Lisäksi opettajat arvioivat koulutuskokonaisuuden rakennetta ja sen kehittämistarpeita koulutusraporteissaan. Raportointi aloitetaan ensimmäisen lähikoulutuspäivän jälkeen ja sitä jatketaan päiväkirjanomaisesti sähköisiin kyselylomakkeisiin vastaten läpi koulutuskokonaisuuden. Vaiheittain täytettävät lomakkeet koostuvat kysymyskokonaisuuksista, joista kukin sisältää yksityiskohtaisia, suljettuja kohtia sekä avoimempia, kielipedagogisia kysymyksiä. Pääsy kyselylomakkeisiin järjestetään osallistujille kätevästi suorien verkkolinkkien kautta.

Perinteisemmistä täydennyskoulutusmuodoista poiketen EVALANG-koulutuksen sisällöllisen ja toiminnallisen painopisteen muodostaa lähikoulutuspäivien välisenä aikana tapahtuva työskentely osallistujien omissa opetuskonteksteissa yhdessä heidän opiskelijaryhmiensä kanssa. Oman opetuksen puitteissa suoritettavat käytännön kokeilut ja näihin liittyvät raportointitehtävät ovat koulutuksen keskeisintä antia. Koulutusraportteja ja koulutuksen eri vaiheista saatuja palautteita käsitellään lisäksi myös koulutuksen päätteeksi järjestettävällä toisella lähiopetusjaksolla.

Yhteydet & Yhteistyö

Kaipaatko lisätietoja EVALANG- ohjelmasta? Haluaisitko mahdollisesti tilata ohjelman tai siitä räätälöidyn version omaan koulutusorganisaatioosi? Ota meihin yhteyttä, niin suunnitellaan yhdessä eteenpäin!

EVALANG- ohjelman suunnitteluun ja rahoitukseen ovat osallistuneet:

Crealang.

Universität Heidelberg

RULE

IdeFix

Goethe-Institut

Opetushallitus

crealang. research & innovation

Technopolis | Peltokatu 26

FIN-33100 Tampere

SSL-Zertifikat

ID: FI3150268-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook

twitter

youtube

© crealang. research & innovation oy (CRI) 2014-2024