ProfiLang-UP-ACROSS

 

Profiling Language Proficiency Across Curriculum through Computer Simulations in Finnish Upper Secondary Education

Tietokonesimulaatioiden hyödyntäminen ainerajat ylittävien kielivalmiuksien harjoittamisen, dokumentoinnin ja arvioinnin tukena suomalaisessa lukiokoulutuksessa

Opetushallituksen osarahoittama ja Tampereen kaupungin hallinnoima oppimisympäristöjen kehittämishanke 2016-2018

Tausta

Vv. 2014-2016 kuuden lukion yhteistyössä toteutetun ProfiLang-UP- kehittämishankkeen kuluessa LangPerform- tietokonesimulaatioiden tarjoama aito ja uudenlainen lisäarvo lukiokoulutuksen kieltenopetukselle näyttäytyi yhä konkreettisempana myös hankeverkoston ulkopuolella. Kasvavan kiinnostuksen ohella runsaslukuiset hankeverkoston sisäiset opiskelija- ja opettajapalautteet ProfiLang-UP- pilotoinneista sekä samaan aikaan kerätyt asiantuntijakommentit hankkeen muilta yhteistyökumppaneilta johtivat lopulta jatkohankkeen laatimiseen – ajankohtaisen LOPS- uudistuksen mukaisesti erityisesti ainerajat ylittävän kielikasvatuksen sekä kielitietoisuuden ja kielenoppimistietoisuuden edistämisen hengessä. Laadintatyön tuloksena syntyi oppimisympäristöjen kehittämishanke ProfiLang-UP-ACROSS.

Yllä mainittujen kehitysaskelten ohella ProfiLang-projektin jatko-osion sisällölliseen profilointiin vaikuttivat mm. seuraavat tekijät ja kokemukset:

 • Vv. 2012-2014 kerätyt myönteiset palautteet LangPerform- kielisimulaatioiden systemaattisesta hyödyntämisestä ainerajat ylittävän englannin opetuksen konteksteista perusopetuksen sektorilla (vrt. ProfiCom)
 • Saksan kielen ProfiDaF II– simulaatiosarjan kotimaisten ja kansainvälisten pilotointien myötä esiin tullut merkittävä potentiaali tukea institutionaalista kielenoppimista ainerajat ylittäen myös muissa kuin englannin kielessä (ks. mm. INNOCLILiG)
 • Saksan kielen DaFPlus– simulaatiosarjan laajemman kansainvälisen tutkimuskäytön ja pilotoinnin yhteydessä eri kohderyhmien taholta vahvistunut simulaatioiden aito lisäarvo oppimiselle, opetukselle sekä erityisesstrongi kielitaidon arvioinnille jo suppeamman peruskielitaidon (A1+ / A2) tasolla ja erityisesti myös ainerajat ylittävän kielikasvatuksen (CLIL / CLILiG) yhteyksissä
 • Toistuvasti eri yhteyksissä esiin tullut tarve konkretisoida ainerajat ylittävän kielenoppimisen ja -käytön realiteetteja myös oppi- ja diagnosointimateriaalien muodossa ja ao. materiaalien puuttuminen / puutteellisuus
 • Ainerajat ylittävän kiel(t)enoppimisen / kiel(t)en ja muiden ainesisältöjen integroidun oppimisen (CLIL) lisäarvon tutkimuslähtöisen dokumentoinnin tarve ja näihin tarkoituksiin soveltuvien materiaalien ja instrumenttien puuttuminen / puutteellisuus

TUTUSTU

edeltäjähankkeen ProfiLang-UP simulaatiopilotointien videotallenteeseen

Tavoitteet

ProfiLang-UP-ACROSS- hankkeen tavoitteet pohjautuvat merkittäviltä osin projektikokonaisuuden ensimmäisen osion ProfiLang-UP aikana kerättyihin kokemuksiin ja palautteisiin. Tarkastelun kohteena ovat olleet yhtäältä LangPerform- kielisimulaatioiden moninainen hyödyntämispotentiaali lukiokoulutuksen kielikasvatuksessa, toisaalta suomalaisen lukiokoulutuksen ja institutionaalisen kielikasvatuksen ajankohtaiset kehittämistarpeet ja -suunnitelmat yleisemmällä tasolla. Ainerajat ylittävän, ts. (vieraita) kieliä ja muita oppiainesisältöjä integroivan kielikasvatuksen aiheisiin keskittyvän hankeosion keskeisiksi tavoitteiksi on linjattu mm.:

 • ProfiLang-UP-kielisimulaatiohankkeen (2014-2016) toiminnan jatkaminen, toimijaverkoston tuntuva laajentaminen erityisesti seutukuntayhteistyön (Tampereen seutu, Pirkanmaa) puitteissa
 • LangPerformLab-palvelun optimointi tukityökaluksi suomalaisen lukiokoulutuksen kielikasvatuksen tarpeisiin erityisesti ainerajat ylittävän kielellisen osaamisen dokumentoinnin ja arvioinnin osa-alueilla sekä kielitietoisuuden ja kielenoppimistietoisuuden tuki-instrumenttina
 • Lukiokoulutuksen kielikasvatuksen laadullinen kehittäminen ”elävän elämän kielitaitotarpeiden” näkökulmasta, opiskelijalähtöisesti sekä ajanmukaisia ja tutkitusti aitoa lisäarvoa tarjoavia teknologiaratkaisuja hyödyntäen
 • Uusien LOPS-perusteiden mukaisten ainerajat ylittävien materiaalikokonaisuuksien (tässä: englanti + reaaliaineet) mallintaminen kielisimulaatioympäristöön koulujen ja kuntien välisessä opettajayhteistyössä ja tiiviissä vuoropuhelussa opiskelijoiden kanssa
 • Uuden simulaatiomateriaalin kattava pilotointi sekä kokeilutoiminnan dokumentointi, arviointi ja ”hyvien käytänteiden” alueellinen ja kansallinen levitys sekä kansainvälinen demonstrointi (mm. konferenssiesitelmät)
 • Kansainvälistyvissä opinto- ja työelämäympäristöissä tarvittavien todellisten kielellisten toimintavalmiuksien omaksumisen, opetuksen sekä dokumentointi- ja arviointikäytänteiden edistäminen innovatiivisia teknologiaratkaisuja hyödyntäen
 • LOPS-perusteissa korostuvan kokonaisvaltaisen kielitietoisuuden sekä kielitaidon omaksumisen ja kehittymisen monimuotoisuuden selventäminen hankkeessa mallinnettavien, nk. integroitujen simulaatiokokonaisuuksien avulla

Miten kielisimulaatiot toimivat?

KATSO
Introduction to LangPerform language simulations

Toiminta

ProfiLang-UP-ACROSS- hanke on vv. 2014-2016 toteutetun ProfiLang-UP- projektin jatkotoimi. Jatkotoimi ei kuitenkaan tarkoita toteutetun hankkeen toisintoa laajemmassa toimintaympäristössä, vaan hankkeen toiminta laajenee tuntuvasti myös laadullisesti: ProfiLang-UP- hankkeessa toteutettuja kielisimulaatiopilotointeja jatketaan toki tuttujen toimintamallien mukaisesti niin pilotointien kuin palautejärjestelmienkin osalta, mutta keskeisimmän toiminta-alueen uudella hankekaudella muodostavat kuitenkin englannin kielen ja muiden oppiainesisältöjen integratiivista oppimista ja käyttöä demonstroivien simulaatiokokonaisuuksien laatiminen, tuotanto ja käytännön implementointi.

LUE LISÄÄ

ProfiLang-UP-ACROSS- hanketoiminnan keskeisistä linjauksista

TUTUSTU

edeltäjähankkeen ProfiLang-UP simulaatiopilotointien videotallenteeseen

ProfiLang-UP-ACROSS- hanketoiminnan keskeisimmät linjaukset pähkinänkuoressa:

 • ProfiLang-UP-hankkeen kuuden lukion toimintaverkosto laajenee jatkohankkeen puitteissa ja etukäteiskartoituksen mukaisesti 15 lukiota kattavaksi yhteistyö- ja pilotointiverkostoksi
 • Uuden hankeverkoston toiminta alkaa syksyllä 2016 alkukartoituksen mukaisesti osittain kieltenopetuksessa, osittain sekä kieltenopetuksen että ainerajat ylittävän kielikasvatuksen (vrt. englanninkielinen aineenopetus) sektorilla
 • Kielisimulaatioiden pilotointi- ja arviointitoimintaa jatketaan ja sitä laajennetaan nyt mukaan tuleviin hankelukioihin edellisen hankeosion (ProfiLang-UP) aikana omaksuttujen toimintamallien mukaisesti
 • Lähinnä kieltenopetuksen sektorille kohdistuvan pilotointitoiminnan ohella hankelukioiden kielten (erit. englanti) ja nk. muiden kuin kieliaineiden opettajille tarjotaan mahdollisuus osallistua hankkeessa mallinnettavan uuden simulaatiomateriaalin sisältöjen laadintatyöhön omien aikataulujen sallimissa puitteissa, esim. tätä tarkoitusta varten laadittavaan kysely- ja mielipidetutkimukseen vastaamalla
 • Sisältöideoinnin ja muiden palautteiden pohjalta Crealang. Research & Innovation toteuttaa mallimateriaalin tuotannon kokonaisuudessaan konseptin ja käsikirjoitusten suunnittelusta materiaalien filmatisointiin ja edelleen jälkituotantoon ja software-integrointiin saakka
 • Mallisimulaatioita pyritään tuottamaan hankkeen puitteissa 2-3.
 • Tavoitteena on mallimateriaalien pilotoinnin aloittaminen loka-marraskuussa 2017
 • Kokemukset ja palautteet dokumentoidaan toimintatavan evaluointi-, jatkokehitys- ja levitystyötä varten

Työkalut

ProfiLang-UP-ACROSS oppimisympäristöhankkeen keskeisimmän toimintaympäristön muodostavat edeltävän hankeosion tapaan monimediaiset LangPerform- kielisimulaatiot sekä näiden käyttöön optimoidut internetpohjaiset analysointi- ja arviointi-instrumentit (LangPerformLab). Näiden ohella ”työkaluina” ProfiLang-UP-ACROSS- hankkeessa toimivat myös lukiokoulutuksen ajankohtaiset opetussuunnitelmalinjaukset (vrt. erityisesti ainerajat ylittävä kielenoppiminen ja monilukutaito) sekä kielitietoisuuden ja kielenoppimistietoisuuden edistämiseen keskittyvät kartoitukset ja kyselytutkimukset, joita toteutetaan säännöllisin väliajoin, usein juuri osana kielisimulaatioiden pilotointia.

h

LUE LISÄÄ

LangPerform-kielisimulaatioista

LangPerform-kielisimulaatiokonsepti on monivuotisen empiirisen tutkimustyön tulos ja käsittää neljä eri toiminta-aluetta:

 

 • Käyttäjäkohtainen kieliprofilointi tehdään LangPerformLab (LPL)- käyttäjätilin perustamisen yhteydessä. Palvelun käyttäjä syöttää käyttäjätilinsä pohjaksi tietoja omasta kielenoppimisestaan, kielitaitonsa laajuudesta ja tasosta sekä eri kielten käytöstään arkipäivän viestinnän eri yhteyksissä. Tämän kielenoppimistietoisuutta edistävän sekä ulkoista arviointia tukevan toimenpiteen tuloksena syntyy yksilökohtainen, oppimisprosessin edetessä muokattavissa oleva kieliprofiili osaksi LPL- käyttäjätiliä
 • LangPerform- kielisimulaatiot mahdollistavat ”super-immersion”. Ne siirtävät kielenkäyttäjän autenttisenomaisiin, arkielämän erilaisille viestintäkonteksteille tyypillisiin kielenkäyttötilanteisiin. Kielenkäyttäjä pääsee hyödyntämään ja harjoittamaan kielivalmiuksiaan sekä suullisesti että kirjallisesti muodollisissa ja epämuodollisissa asiayhteyksissä, erilaisia ajanmukaisia viestintävälineitä käyttäen. LangPerform- kielisimulaatiot keskittyvät kielellisen toimijuuden tukemiseen, kehittämiseen ja dokumentointiin – myös muodollista kielenhallintaa painottavissa tehtäväkokonaisuuksissa. Kielisimulaatioissa kielenhallintaa ja viestintävalmiuksia dokumentoidaan ensisijaisesti tilanteissa, joita varten institutionaalinen kielikoulutus kielenkäyttäjiä viime kädessä valmentaa.
 • Simulaatiosuoritusten itse-/vertaisarviointi Itse- ja vertaisarvioinnin merkityksestä oppimisen tukena puhutaan paljon myös kielikasvatuksen yhteyksissä. Huomattavasti harvinaisempia ovat toimintamallit, jotka myös käytännössä mahdollistavat arvioinnin toivotulla tavalla ja tarkkuudella, ajasta ja paikasta riippumatta – ja mukaan lukien myös vieraan kielen suullisen tuottamisen osataidot. Ensisijaisesti juuri kielenhallinnan dokumentoinnin ja arvioinnin tarkoituksiin kehitetyssä LangPerformLab- kielisimulaatiolaboratoriossa itse- ja vertaisarviointi on ollut yksi keskeinen osa-alue aina vuoden 2007 ensimmäisistä prototyypeistä lähtien. ProfiLang-UP- kehittämishankkeessa kerätään keskitetysti käyttäjäpalautetta myös arviointi-instrumenttien edelleen kehittämiseksi.
 • Simulaatiosuoritusten ulkoinen arviointi ja palaute Itse- ja vertaisarvioinnin tapaan mahdollisuudet simulaatiosuoritusten yksilö- ja yksityiskohtaiseen ulkoiseen arviointiin, analysointiin ja kommentointiin ovat olleet LangPerform- simulaatiokonseptin keskeinen osa-alue kehittämistyön alkuvaiheista lähtien. Tähänastisen kehitystyön aikana LangPerformLab- arviointi-instrumentteja on hyödynnetty ulkoisen arvioinnin osa-alueella paitsi opettaja-oppilas/-opiskelija- yhteistyössä myös nk. meta-evaluoinnissa (vrt. ”arvioinnin arviointi”) ja kielitaidon arvioinnin yhteneväisyyttä kansainvälisesti tarkastelevien hankkeiden puitteissa – ajasta ja paikasta riippumatta.

Mitä opiskelijat sanovat kielisimulaatioista?

Tutustu kommentteihin ProfiLang-UP-pilotointikoosteessa!

Tulokset

ProfiLang-UP-ACROSS- hanketoiminnan tuloksena ainerajat ylittävän kielitietoisuuden sekä ainekohtaisen kielitaidon omaksumisen monimuotoisuuden aihepiireihin päästään tutustumaan simulaatiojärjestelmän avulla ”superimmersion” tavoin uudenlaisesta ja äärimmäisen arkipäivänläheisestä näkökulmasta. Ainerajat ylittävän kielikasvatuksen keskeisten kysymysten hahmottamista edesauttavat simulaatioympäristöön laadittavan i) yksilöllisen kieliprofiloinnin vaiheet (mm. kielenoppimishistoria, kiel(t)en läsnäolo, havainnointi ja käyttö sekä koulussa että sen ulkopuolella), ii) kielitaidon itsearviointi ja vertaisarviointi sekä erityisesti iii) LOPS-linjausten mukaisten ainerajat ylittävien mallisimulaatioiden pilotointi ja arviointi.

ProfiLang-UP-ACROSS- hankkeen tähänastisiin tuloksiin – ml. hankkeen mallimateriaalit – voit tutustua tarkemmin alla:

Crealang. Research & Innovation | Making of English Across Curriculum (EAC) |

Introduction to LangPerform language simulations

KESTO: n. 20 min.

AIHEPIIREJÄ:

 • Kielitietoisuus, kielenoppimistietoisuus; oma elinympäristö ja kielenkäyttötarpeet

TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

 • Itsensä esittely
 • Oman kielenoppimisen ja oppimisympäristöjen kuvailu suullisesti ja kirjallisesti
 • Reflektointi / itsearviointi

SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

 • ENA 1 >>

KESTO: max. 40 min.

AIHEPIIREJÄ:

 • Eri viestintäkanavat
 • Sosiaalinen, fyysinen ja psyykkinen hyvinvointi

TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

 • Videopuhelukeskustelu
 • Ainerajat ylittävä tiedonhaku + raportointi
 • Henkilökohtaiset mielipiteet, kannanotot ja argumentointi
 • Kielenhuoltoharjoituksia ja stilistiikkaa

SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

 • ENA 2 >>

KESTO: max. 45 min.

AIHEPIIREJÄ:

 • Matkustus, kielikasvatus, englanninkieliset mediat
 • Fyysinen hyvinvointi: ainerajat ylittävä tarkastelu ja analysointi

TEHTÄVÄESIMERKKEJÄ:

 • Suullinen vuorovaikutus
 • Ongelmatilanteiden raportointi + ohjeistukset
 • Reflektointi / itsearviointi
 • Kirjallisen raportin laadinta

SOVELTUVUUS LUKIOKOULUTUKSESSA:

 • ENA 3 >>

Yhteydet & Yhteistyö

Vastaamme erittäin mielellämme kaikkiin hanketta sekä sen toteutusta ja tuloksia koskeviin kysymyksiin!

OTA YHTEYTTÄ!

ProfiLang-UP-ACROSS- projekti on esimerkki laaja-alaisesta konsortioyhteistyöstä tutkimus-ja innovointitoiminnan, kaupunkien opetus- ja sivistystoimien, kieli- ja kulttuuriedustustojen sekä itse oppilaitosten välillä – myös kansainvälisellä tasolla.

Hankkeen toteutukseen ovat osallistuneet aktiivisesti seuraavat tahot:

Tutkimus, kehitys ja hallinto:

  • Crealang. Research & Innovation
  • Universität Heidelberg, Deutschland | IDF |
  • IDeFix – Theatergruppe am IDF der Universität Heidelberg
  • Pädagogische Hochschule Heidelberg
  • Tampereen kaupunki | Toisen asteen koulutus

Rahoitus ja muu yhteistyö:

  • Opetushallitus | Innovatiivisten oppimisympäristöjen kehittämisohjelma
  • Auswärtiges Amt der BRD | Netzwerk Deutsch |
  • Goethe-Institut, Finnland
  • Internationales Studienzentrum der Universität Heidelberg (ISZ)
  • Internationales Wissenschaftsforum Heidelberg | IWH
  • Fraport AG
  • Frankfurt Airport Shuttles
  • Lufthansa AG
  • Deutsche Bahn AG
  • Alex Restaurant | New Work Plaza | Squaire West, Flughafen Frankfurt/Main

Hankelukiot:

  • Hatanpään lukio, Tampere
  • Klassillinen lukio, Tampere
  • Sammon keskuslukio, Tampere
  • Tammerkosken lukio, Tampere
  • Kalevan lukio, Tampere
  • Tampereen yhteiskoulun lukio, Tampere
  • Tampereen lyseon lukio, Tampere
  • Tamperen teknillinen lukio, Tampere
  • Lempäälän lukio, Lempäälä
  • Ylöjärven lukio, Ylöjärvi
  • Pälkäneen lukio, Pälkäne
  • Nokian lukio, Nokia
  • Turun yliopiston normaalikoulun lukio, Turku
  • Kangasalan lukio, Kangasala
  • Pirkkalan yhteislukio, Pirkkala

crealang. research & innovation

Technopolis | Peltokatu 26

FIN-33100 Tampere

SSL-Zertifikat

ID: FI3150268-7

MAIL: info@crealang.com

SKYPE: Crealounge.

PHONE: +358 50 590 7188

WWW: crealang.com

LAB: lab.crealang.com

facebook

twitter

youtube

© crealang. research & innovation oy (CRI) 2014-2024